Balviten Gluten-Free. Żywność bezglutenowa niskobiałkowa

1.ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1.Organizatorem konkursu „Królewska Kanapka”, zwanego dalej „Konkursem”, jest firma Balviten Gluten Free Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, al. Korfantego 191 40-153 Katowice NIP: 634-26-78-062 zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Za obsługę Konkursu w zakresie nadzorowania jego przebiegu, przyjmowania 
i weryfikacji zgłoszeń, wyłonienia i ogłoszenia nazwiska laureatów odpowiada Organizator.

1.3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 11 stycznia 2013 r. do 10 lutego 2013 r., na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, stale zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,  które spełnią całokształt warunków, określonych w niniejszym regulaminie (dalej: Uczestnicy).

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizator, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora.

3. ZASADY KONKURSU

3.1 Konkurs ogłoszony zostanie przez Organizatora na stronie internetowej www.balviten.com oraz poprzez reklamę internetową na stronach portali internetowych Facebook i Google w okresie od 11 stycznia 2013 r. do 10 lutego 2013 r

3.2  Aby wziąć udział w Konkursie należy, w terminie wskazanym w pkt. 3.1, przesłać zgłoszenie na adres email konkurs@balviten.com, obejmujące przepis na ulubioną kanapkę z wykorzystaniem chleba królewskiego firmy Balviten. W tytule emaila należy wpisać "Królewska kanapka".

3.3. Do przepisu należy dołączyć zdjęcie potrawy z widoczną etykietą/opakowaniem chleba królewskiego firmy Balviten. Zdjęcie ma stanowić dowód wykonania potrawy przez Uczestnika i nie będzie podlegać ocenie.

3.4. Jedna osoba może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa przepisy.

3.5. W zgłoszeniu konkursowym należy podać imię, nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny, własny oryginalny przepis kulinarny oraz zdjęcie potrawy której dotyczy przepis.

3.6. Zgłoszenia konkursowe, niespełniające warunków regulaminu, nie będą brały udziału w Konkursie.

3.7 Udział w Konkursie jest jednoznaczny ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia że:

a/ przysługują mu wszelkie prawa do zgłaszanego przepisu, w tym uprawniony jest do przedstawienia przepisu w Konkursie oraz do udzielenia Organizatorowi zgody na bezpłatne korzystanie z przepisu,

b/ nie narusza praw autorskich osób trzecich przez zgłoszenie i publikację przepisu,

c/ przenosi z chwilą wysłania zgłoszenia konkursowego prawa autorskie majątkowe do przedstawionego przepisu na wszystkich polach eksploatacji, wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty beż żadnych ograniczeń. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w swoim imieniu autorskich praw osobistych do przepisu. Przeniesienie praw następuje nieodpłatnie i nie jest ograniczone w czasie,

d/ w przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami  wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik zaspokoi te roszczenia i zwolni Organizatora od obowiązku świadczeń z tego tytułu, a także zrekompensuje wskazanym podmiotom wszelkie szkody poniesione w wyniku wystąpienia z roszczeniem, w tym zwróci koszty obsługi prawnej.

4. NAGRODY

4.1. Spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń konkursowych, nadesłanych przez Uczestników, które będą zgodne z warunkami określonymi w regulaminie, Organizator wybierze 5 propozycji. Każdy z 5 wybranych przepisów zostanie przetestowany przez Organizatora.

4.2. Prawo do nagrody w Konkursie zostanie przyznane  5 wytypowanym Uczestnikom. Wysokość nagrody jest uzależniona od miejsca przyznanego przez Organizatora danemu przepisowi/Uczestnikowi.

4.3. Z pośród 5 wybranych propozycji Organizator przyzna nagrody za pierwsze miejsce, drugie miejsce oraz trzy nagrody za trzecie miejsce.

4.4. Nagrodą w konkursie są bony na zakup dowolnych produktów w sklepie internetowym www.balviten.com. Wartość bonów będzie uzależniona od miejsca przepisu w konkursie:

1 miejsce         -           bon o wartości 300zł

2 miejsce         -           bon o wartości 200zł

3 miejsce         -           bon o wartości 100zł

4.5. Dodatkowo, najlepsze przepisy mogą zostać opublikowane na stronie www.balviten.com  oraz profilu firmy na portalu Facebook i podpisane imieniem i nazwiskiem autora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieopublikowania żadnego z nadesłanych przepisów.

5. ODBIÓR NAGRODY

5.1. W termini 21 dni po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń, wskazanego w pkt 3.1., Organizator na stronie www.balviten.com opublikuje imiona i nazwiska zwycięzców konkursu.

5.2. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich danych w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu.

5.3. O fakcie przyznania prawa do nagrody Organizator powiadomi Uczestnika emailem na adres email, z którego Uczestnik przesłał zgłoszenie do Konkursu.

5.4. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu nagrody podlega opodatkowaniu. Płatnikiem podatku jest Organizator. Organizator pokryje koszt podatku dochodowego od osób fizycznych za Uczestnika, któremu przyznane zostanie prawo do nagrody.

5.5. Nagroda – bon zakupowy przekazana zostanie użytkownikowi za pośrednictwem poczty email w postaci kodu promocyjnego którego należy użyć podczas składania zamówienia.

5.6. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani inne nagrody rzeczowe.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.balviten.com

6.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, zgodnie 

z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Uczestnika, który nabędzie prawo do przyznania i wydania nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Udział w Konkursie jest jednoznaczny ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych w powyżej wskazanym zakresie, w tym otrzymywania drogą elektroniczną materiałów promocyjnych.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym momencie trwania Konkursu, bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony regulamin będzie obowiązywał od momentu jego publikacji na stronie internetowej Organizatora (www.balviten.com).

6.4. Dokonując zgłoszenia konkursowego, Uczestnik potwierdza, że spełnia całokształt warunków udziału w Konkursie, oraz że akceptuje zasady Konkursu określone w niniejszym regulaminie.

6.5. Uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6.6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zmianami).

6.7. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami rozpatrywać będzie sąd powszechny, właściwy dla Organizatora.